Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve
 
Cena: 7,50 € s DPH
Ušetríte: 73.33%!
Cena po zľave: 2,00 € s DPH
 

Predhovor

V poslednom období naša spoločnosť prechádzala zmenami, ktoré nevyhnutne zasiahli aj oblasť zdravotníctva nevynímajúc ani odbory ako ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a ďalšie. Prostredníctvom zmien zameraných na podporu v oblasti výchovy k zdraviu i stále častejší dôraz na edukáciu a edukačný proces ako na podstatnú súčasť kvalifikovanej starostlivosti, ktorá pomáha realizovať preventívne ciele ošetrovateľstva vo sfére primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a zdravotnej starostlivosti, sa kladie čoraz väčší dôraz na zvládnutie roly sestry ako edukátorky.
Edukácia v ošetrovateľstve sa uskutočňuje prostredníctvom edukačného procesu, ktorý zahrnuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri podporovaní, udržiavaní a prinavrátení zdravia, prevencii chorôb, diagnostike, liečbe a ošetrovaní, pričom sestry pracujú metódou ošetrovateľského a edukačného procesu. Edukačný proces vyjadruje dynamický vzájomný vzťah medzi sestrou a jedincom, jeho rodinou alebo komunitou.
Monografia, ktorú čitateľovi predkladáme, poskytuje najnovšie poznatky z oblasti edukácie vo sfére primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a ošetrovateľskej starostlivosti. Vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj z platnej legislatívy Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním odbornej a kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti. Publikácia je venovaná najmä pedagógom a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.

PhDr. Dagmar Magurová, PhD., PhDr. Ľudmila Majerníková

 

Obsah:
Predhovor

1. Úvod do pedagogiky

 • 1.1. Definícia a predmet pedagogiky
 • 1.2. Systém pedagogických vied
 • 1.3. Výchova jako predmet pedagogiky
 • 1.3.1. Ciele a princípy výchovy
 • 1.3.1.1. Triedenie a klasifikácie výchovných cieľov
 • 1.3.2. Formy, prostriedky, podmienky a obsah výchovy
 • 1.3.3. Vymedzenie a klasifikácia výchovných cieľov
 • 1.4. Sebavýchova a sebapoznanie
 • 1.5. Výchovno-vzdelávací proces a základné vzdelávacie pojmy

2. Potreba roly sestry-edukátorky v ošetrovateľskej praxi

 • 2.1. Osobnosť edukátora
 • 2.2. Legislatíva a ošetrovateľská prax
 • 2.3. Význam výchovy k zdraviu v profesii sestry
 • 2.3.1. Zdravie a jeho dimenzie
 • 2.3.2. Vymedzenie pojmu zdravie
 • 2.3.3. Modely zdravia
 • 2.3.4. Komunita a zdravie
 • 2.3.5. Faktory ovplyvňujúce zdravie
 • 2.4. Zdravotná výchova a výchova k zdraviu v práci sestry
 • 2.4.1. Vymedzenie základných pojmov
 • 2.4.2. Ciele výchovy k zdraviu a zdravotnej výchovy
 • 2.4.3. Taxonómie výchovných cieľov
 • 2.5. Edukácia v primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti
 • 2.5.1. Primárna zdravotná výchova
 • 2.5.2. Sekundárna zdravotná výchova
 • 2.5.3. Terciárna zdravotná výchova
 • 2.5.4. Príklady z praxe pre jednotlivé sféry výchovy k zdraviu

3. Špecifiká edukácie v ošetrovateľstve

 • 3.1. Základné pojmy v edukácii
 • 3.2. Faktory a zásady ovplyvňujúce edukáciu
 • 3.3. Edukačná realita – základné pojmy, vzťahy a ich aplikácia v ošetrovateľstve
 • 3.4. Obsah vzdelávania
 • 3.5. Edukačné metódy
 • 3.6. Pomôcky, prostriedky a podmienky edukačného procesu
 • 3.7. Organizačné formy edukácie v ošetrovateľstve
 • 3.8. Druhy edukácie v ošetrovateľstve
 • 3.9. Špecifické skupiny edukantov v edukácii
 • 3.9.1. Špecifiká edukácie z hľadiska veku
 • 3.9.2. Špecifiká edukácie edukantov s chronickým ochorením
 • 3.9.3. Špecifiká edukácie edukantov so senzorickými poruchami
 • 3.9.4. Špecifiká edukácie edukantov rómskeho etnika
 • 3.9.5. Špecifiká edukácie psychicky chorého edukanta a jeho rodiny
 • 3.9.6. Špecifiká edukácie pacienta iného etnika
 • 3.10. Terapeutická komunikácia a jej využitie v ošetrovateľskom a edukačnom procese
 • 3.11. Etika pri edukácii v ošetrovateľstve

4. Edukačný proces v kontexte s ošetrovateľskou praxou

 • 4.1. Potreba učenia v ošetrovateľstve
 • 4.2. Edukačný proces v ošetrovateľstve
 • 4.2.1. Metodický postup v jednotlivých fázach edukačného procesu
 • 4.2.1.1. Posudzovanie ako 1. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.2. Diagnostika – 2. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.3. Plánovanie – 3. fáza edukačného procesu
 • 4.2.1.4. Fáza realizácie
 • 4.2.1.5. Vyhodnotenie – 5. fáza edukačného procesu
 • 4.3. Faktory podmieňujúce úspešnosť a neúspešnosť edukácie
 • 4.4. Záznam o edukácii

5. Aplikácia a ukážky jednotlivých fáz edukačného procesu v edukácii

 • 5.1. Posudzovanie v rámci edukačného procesu
 • 5.2. Diagnostikovanie v edukácii
 • 5.3. Plánovanie v edukácii
 • 5.4. Realizácia ako 4. fáza edukačného procesu
 • 5.5. Ukážky konkrétnych edukačných plánov

6. Aplikácia ošetrovateľských teórií a modelov v edukačnej praxi

 • 6.1. Gordonovej ošetrovateľský model – model funkčných vzorcov zdravia a jeho aplikácia v edukácii
 • 6.2. Penderovej model zdravia – ošetrovateľský model upevňovania zdravia
 • 6.3. Koncepčný model D. E. Oremovej
 • 6.4. Kingovej ošetrovateľský model
 • 6.5. Leiningerovej model „vychádzajúceho slnka“ v multikultúrnom ošetrovateľstve
 • 6.6. Koncepčný model V. Hendersonovej
 • 6.7. Využitie modelu Hildegardy Peplauovej

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek


Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  D. Magurová, Ľ. Majerníková
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2009
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  155
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633264
« Späť
 

Komentáre - Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve

- Žiadne komentáre -