Geriatria

Geriatria
 
Cena: 55 € s DPH
Ušetríte: 10%!
Cena po zľave: 49,50 € s DPH
 

Predhovor

 

Hlavné črty demografického vývoja na Slovensku sledujú trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie. Stredná dĺžka života sa zvyšuje, čo zrejme odráža dostupnosť a úroveň zdravotnej starostlivosti, ktoré zvyšujú strednú dĺžku života v priemere o 10 – 25 %. Stredná dĺžka života vo veku 45 r. sa zvýšila v roku 2004 u mužov oproti roku 1990 o 1,66 r. (vek dožitia 72,13 r.) a u žien o 1,2 r. (vek dožitia 78,78 r.). Napriek tomu zaostáva mužská populácia Slovenska za najdlhšie žijúcimi Švédmi o viac ako 8 rokov a ženská populácia za najdlhšie žijúcimi Francúzkami o viac ako 5 rokov. Celkový demografický trend vyspelých krajín sveta – starnutie populácie – sa začína prejavovať aj u nás. Prináša celý rad problémov, medzi nimi samozrejme aj pre zdravotnícku a sociálnu starostlivosť. Dĺžka veku však nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života.

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospi­talizačný tlak na všetky medicínske odbory. Aby jednotlivé odbory boli schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, musia byť k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj ambulantné, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté somatické geriatrické syndrómy (po­ruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty a iné); psy­chické (demencia, depresia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syndrómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku a iné). Je potrebné myslieť na to, že polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii.

Napriek všetkým problémom ambulantnej geriatrie si myslíme, že vzhľadom na starnutie populácie sa bude zvyšovať potreba ošetrovania seniorov v ich domácom, rodinnom prostredí, s čím súvisí zvýšenie počtu ge­riatrických ambulancií. Súčasťou práce geriatrickej ambu­lancie musí byť dispenzarizácia seniorov. Indikáciou na zaradenie je významná multimorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov (najmä geriatrického maladap­tačného syndrómu) a dlhovekosť. V praxi sa však vzhľa­dom na nedostatočné finančné ohodnotenie a nadmerné pracovné zaťaženie ambulantných geriatrov dispen­zarizácia presadzuje len veľmi ťažko.

Perspektívne by sa mali geriatrické ambulancie užšie zameriavať aj na špecifické geriatrické syndrómy (in­kontinencia, problematika pádov, kognitívne poruchy, malnutrícia a iné).

Špecifické pre geriatriu je vyšetrenie funkčného sta­vu, ktoré je podstatou komplexného geriatrického posudzovania, tzv. geriatrického assessmentu. Funkčné geriatrické vyšetrenie okrem štandardného vyšetrenia zdravotného stavu zahŕňa i posúdenie fyzickej vý­konnosti, sebestačnosti, duševného zdravia, sociálno-ekonomickej situácie seniora. Praktický význam funkč­ného posudzovania by mal byť v tom, aby sa v zdravot­nej dokumentácii seniora neuvádzal len dlhý výpočet nozo­logických jednotiek, ale aj vyjadrenie o vývine, či výsledkoch riešenia malnutrície, kognitívnej poruchy, pohybového postihnutia, užívania pomôcok, miery sebestačnosti a pod. To by malo súvisieť s nárastom geriatrickej rehabilitácie.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoloč­nosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšíma­vosť politikov.

Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimo­riadne úspešné vydania Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka. Prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví i cho­robe.

Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť obsahuje informácie najmä zo so­ciálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na geriatrickú syndromológiu a na najčastejšie a naj­významnejšie klinic­ké jednotky – choroby, ktoré majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Ani na tomto mieste nemôžeme neuviesť aktivity Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave, konkrétne p. prim. MUDr. Radka Menkynu, ktorý ako vedúci redaktor vydavateľstva bol iniciátorom myšlienky pripraviť Geriatriu v našich podmienkach a pre našich lekárov. Osobitné poďakovanie patrí recen­zentovi doc. MUDr. Štefanovi Litomerickému, CSc., najmä za priaznivé posúdenie rukopisu a za cenné rady a pripomienky. Kniha je určená predovšetkým geriatrom, internistom, všeobecným lekárom prvého kontaktu, nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekár­skych fakultách. Sme presvedčení, že aj toto dielo nadviaže na úspech predchádzajúcich dvoch vydaní Geriatrie pre praktického lekára.

 

Medicínsky odbor: Geriatria

 

Ďalšie informácie

Autor:  L. Hegy, Š. Krajčík
Vydavateľstvo:  Herba
Rok vydania:  2010
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  608
Formát:  19,5 x 28 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-89171-73-6
« Späť
 

Komentáre - Geriatria

- Žiadne komentáre -