Moderná edukácia v ošetrovateľstve

Moderná edukácia v ošetrovateľstve
 
Cena: 9 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 7,20 € s DPH
 

OBSAH
1 Moderná edukácia v ošetrovateľstve

 • 1.1 Vymedzenie témotvorných pojmov
 • 1.2 Edukácia v ošetrovateľstve
 • 1.3 Edukačná rola sestry
 • 1.4 Determinanty edukácie v ošetrovateľstve
 • 1.5 Edukačný proces v ošetrovateľstve
 • 1.5.1 Prekážky v edukačnom procese
 • 1.6 Význam edukácie v ošetrovateľstve

2 Edukácia pacienta v podpore zdravia

 • 2.1 Definovanie pojmov: zdravie, podpora zdravia, prevencia chorôb, udržiavanie zdravia
 • 2.1.5 Ďalšie významné definície pojmov
 • 2.2 Kompliancia ako rámec podpory zdravia
 • 2.3 Modely zdravia a modely podpory zdravia

3 Edukačné teórie a modely edukácie

 • 3.1 Behaviorálne teórie učenia (klasické a operačné podmieňovanie)
 • 3.2 Kognitívne teórie učenia (modely vyučovania)
 • 3.3 Psychosociálne edukačné modely a teórie
 • 3.4 Metóda humanitnej interpretácie
 • 3.5 Teória rodovej diferenciácie

4 Motivácia v edukácii pacienta

 • 4.1 Definície pojmu motivácia
 • 4.2 Charakteristika a druhy motivácie
 • 4.3 Správanie, motív, potreba
 • 4.4 Incentíva, vonkajšie motivujúce podnety
 • 4.5 Teórie a modely motivácie
 • 4.6 Uspokojovanie potrieb
 • 4.7 Motivácia v edukačnom procese
 • 4.8 Praktické námety na vytváranie a posilňovanie motivácie pacienta

5 Sociálne a multikultúrne aspekty edukácie

 • 5.1 Etnicko-kultúrne aspekty edukácie v ošetrovateľstve
 • 5.2 Demografické faktory a životný štýl v edukácii
 • 5.3 Sociálne charakteristiky – rešpektovanie sociálnej triedy, rodiny a komunity v edukácii
 • 5.4 Očakávania od zdravotnej starostlivosti

6 Posúdenie v edukačnom procese

 • 6.1 Obsah edukačného posúdenia
 • 6.2 Príprava na edukačné posúdenie
 • 6.3 Ako identifikovať deficity vo vedomostiach a zručnostiach
 • 6.4 Realizácia edukačného posúdenia v klinickej praxi

7 Plánovanie, realizácia a hodnotenie edukácie v ošetrovateľstve

 • 7.1 Plánovanie edukácie v ošetrovateľstve
 • 7.2 Realizácia edukácie v ošetrovateľstve
 • 7.3 Hodnotenie edukácie v ošetrovateľstve .

8 Zdroje edukace pacientů na internetu a e-learningové strategie v edukaci pacientů

 • 8.1 Důvody a motivace pro implementaci online edukace pacientů
 • 8.2 E-learning v edukaci pacientů
 • 8.3 Plánování online edukace pacientů
 • 8.4 Druhy online edukačních médií a prostředků pro pacienty
 • 8.5 E-learningové kurzy pro pacienty
 • 8.6 Praktická doporučení pro úpravu studijních materiálů v e-learningovém kurzu
 • 8.7 Rizika e-learningové edukace pacientů
 • 8.8 Budoucnost ICT technologií v edukaci pacientů

9 Edukačné programy v komunite

 • 9.1 Posudzovanie potrieb komunity
 • 9.2 Plánovanie a implementácia edukačných programov
 • 9.3 Modely podpory zdravia pre komunity
 • 9.4 Miesto a prostredie edukácie
 • 9.5 Organizačné formy, metódy a prostriedky edukácie v komunite
 • 9.6 Niektoré programy a projekty na podporu zdravia komunity (národná úroveň)
 • 9.7 Vyhodnotenie edukačných programov

10 Procesuálne riadenie edukácie

 • 10.1 Care management
 • 10.2 Case management
 • 10.3 Caseload management
 • 10.4 Porovnanie systémov caseload management, case management a care management
 • 10.5 Integrácia edukácie do systému case management
 • 10.6 Faktory ovplyvňujúce proces edukácie v rámci systému case management
 • 10.7 Manažment zmeny, hodnotenie efektívnosti edukačného programu, výskum


ÚVOD
Problematika edukácie v ošetrovateľstve má kľúčové postavenie pri dosahovaní zmien v poznaní a správaní pacientov, rodín a komunít. Pomáha ľuďom mať zdraviu prospešné správanie v ich každodennom živote, posilňuje kompetencie a sebadôveru pacienta a rozvíjanie jeho vlastných schopností.
Touto monografiou by sme chceli prispieť k rozšíreniu poznatkov z oblasti edukácie v ošetrovateľstve a podporiť zdravotníckych profesionálov v edukačných aktivitách zameraných na celkové zlepšenie kvality života pacientov, rodín a komunít s pozitívnym efektom na spokojnosť pacientov s ošetrovateľskou starostlivosťou. Vyzdvihujeme edukáciu orientovanú na rešpektovanie a úctu k osobnosti každého jednotlivca, k jeho ľudskej dôstojnosti a spôsobilosti rozhodovať o sebe.
Edukačná rola sestry sa v súčasnosti pokladá za jednu z dôležitých kompetencií a zodpovedností ošetrovateľskej profesie. Registrované sestry majú edukáciu pacientov vymedzenú aj v legislatívnych dokumentoch Slovenskej republiky. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti a vyhlášky o rozsahu ošetrovateľskej praxe súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov je edukácia, keď „sestra edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť, poskytuje
informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite“.
V úsilí o komplexné a všeobecné spracovanie problematiky edukácie v ošetrovateľstve boli do publikácie zaradené tieto oblasti: vymedzenie témotvorných pojmov, edukačné teórie a modely, motivácia, posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie edukačného procesu, edukácia na podporu zdravia, sociálne a multikultúrne aspekty edukácie, edukačné programy v komunite, procesuálne riadenie edukácie s využívaním mapy starostlivosti, ako aj možnosti edukácie prostredníctvom informačných technológií a zdrojov edukácie na internete.
Edukácia v ošetrovateľstve má svoje špecifiká v aplikácii na rôzne oblasti problémov súvisiace so zdravím a s chorobou, kultúrou či s vekom jednotlivcov, rodín a komunít, ktoré by svojím rozsahom presiahli rámec publikácie, preto si autorský kolektív neuplatňuje nárok na vyčerpávajúci pohľad na všetky aspekty ošetrovateľskej edukácie a rovnako rešpektuje aj sociálne, ekonomické a politické determinanty, ktoré určujú
očakávania v tejto oblasti s ohľadom na demografický vývoj a meniaci sa charakter poskytovaných zdravotníckych služieb.

Zostavovateľky

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo a iné zdravotnícke odbory

 

Ďalšie informácie

Autor:  Jana Nemcová, Edita Hlinková a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  260
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633219
« Späť
 

Komentáre - Moderná edukácia v ošetrovateľstve

- Žiadne komentáre -