Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty

Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty
 
Cena: 9 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 7,20 € s DPH
 

Recenzie:

„Teším sa, že aj na Slovensku vzniká aplikovaná publikácia, ktorá bude slúžiť ako významná pomôcka všetkým, ktorí majú záujem publikovať v oblasti vied, či už študentom, ale aj učiteľom a vedeckým pracovníkom. Kvalita slovenského výskumu v tejto oblasti pomerne dosť (aspoň v priemere) zaostáva za svetovými štandardmi a jedným z nástrojov podporujúcich pozitívne zmeny bude aj predložený text. Za to autorom ďakujem.“

Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. - Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici


„Na slovenských vysokých školách sa ešte stále venuje nedostatočná pozornosť vyučovaniu metód a techník vedeckého písania. Študenti, ktorí stoja pred úlohou napísať seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu, sú takí bezradní a často ostávajú aj bez adekvátneho vedenia svojimi pedagógmi. ‚Vedecké písanie‘ zapĺňa dôležitú medzeru a je ambicióznym a vydareným pokusom oboznámiť študentov s technikami a so stratégiami vedeckej práce. Zrozumiteľne a na veľkom množstve praktických príkladov vysvetľuje základné postupy výstavby vedeckých textov, argumentačných postupov a stratégií písania kvalifikačných prác. Knihu rozhodne odporúčam do pozornosti všetkým študentom.“
 

Marek Rybař,PhD. - Katedra politológie, FiF UK v Bratislave

 

OBSAH

A. Výstavba a úprava vedeckého textu

 • 1 Výstavba textu
 • 1.1 Základné časti textu
 • 1.2 Hlavná časť textu
 • 1.2.1 Úvod
 • 1.2.2 Teoretické východiská
 • 1.2.3 Metódy
 • 1.2.4 Výsledky
 • 1.2.5 Diskusia a interpretácia
 • 1.2.6 Záver
 • 1.2.7 Zoznam bibliografických odkazov
 • 1.3 Predná časť textu
 • 1.3.1 Titulný list a obal práce
 • 1.3.2 Abstrakt
 • 1.3.3 Obsah
 • 1.3.4 Zoznam tabuliek, schém a obrázkov
 • 1.3.5 Zoznam skratiek a symbolov
 • 1.4 Koncová časť textu
 • 1.4.1 Prílohy
 • 1.4.2 Sprievodný materiál
 • 2 Argumentácia
 • 3 Koherencia textu
 • 3.1 Štruktúra odseku
 • 3.2 Štruktúra kapitoly
 • 3.3 Viazanosť textu
 • 3.3.1 Orientátory
 • 3.3.2 Konektory
 • 3.3.3 Opakovanie kľúčových slov
 • 4 Štýlová výstavba vedeckého textu
 • 4.1 Autor a čitateľ vedeckého textu
 • 4.2 Ďalšie subjekty v texte
 • 4.3 Vecná presnosť a neutralita
 • 4.4 Odborná terminológia
 • 4.5 Bezpríznakové slová
 • 5 Grafická úprava vedeckého textu
 • 5.1 Riadkovanie, veľkosť a typ písma
 • 5.2 Okraje
 • 5.3 Odsadzovanie textu
 • 5.4 Číslovanie
 • 5.5 Interpunkcia

B. Dokumentácia prameňov, odkazovanie a citovanie vo vedeckom texte

 • 1 Základné pojmy a vzťahy
 • 2 Etika citovania
 • 2.1 Prečo citujeme
 • 2.2 Typy citovania: doslovný citát, parafrázovanie, sumarizácia
 • 2.2.1 Doslovné citáty
 • 2.2.2 Parafrázovanie
 • 2.2.3 Sumarizácia (výťah)
 • 2.3 Spôsoby začleňovania práce iných do textu
 • 2.4 Plagiátorstvo
 • 2.4.1 Čo je považované za plagiát? Čo je relevantný zdroj?
 • 2.4.2 Formy plagiátorstva
 • 3 Techniky citovania a odkazovania
 • 3.1 Všeobecné pravidlá citovania a odkazovania
 • 3.2 Tri metódy citovania: metóda autor – rok vydania, metóda priebežných číselných odkazov, metóda poradovými číslami
 • 3.3 Metóda autor – rok vydania vzhľadom na citačnú konvenciu American Psychological Association (APA)
 • 3.3.1 Odkazy v hlavnom texte
 • 3.3.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov)
 • 3.3.3 Variant citačnej konvencie American Sociological Association (ASA)
 • 3.4 Metóda priebežných číselných odkazov (odkazy pod čiarou) vzhľadom na citačnú konvenciu University of Chicago
 • 3.4.1 Odkazy v hlavnom texte
 • 3.4.2 Zoznam bibliografických odkazov (použitých zdrojov)
 • 3.5 Tvorba zoznamu bibliografických údajov: porovnanie odkazovania APA, Chicago a ISO 690
 • 3.6 Citovanie elektronických zdrojov
 • 3.7 Citovanie formálnych dokumentov, napr. zákonov, súdnych rozhodnutí, smerníc EÚ a iných právnych prameňov
 • 3.8 Citovanie vlastného empirického výskumu (rozhovory)

Príloha 1 : Pomôcka pre odkazovanie pomocou metódy autor-rok s ohľadom na APA citačnú konvenciu

 

Zaradenie: Učebnice

 

Ďalšie informácie

Autor:  Katarína Staroňová
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Počet strán:  248
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-359-2
« Späť
 

Komentáre - Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty

- Žiadne komentáre -