Ochrana osobných údajov

 

Vážení zákazníci,

 

dňa 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vo všetkých krajinách Európskej únie zavádza nové jednotné pravidlá, týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

 

 

Prevádzkovateľom tohto e-shopu je spoločnosť Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. So sídlom: Jilemnického 57, 036 01 Martin, IČO: 31 604 676, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro vložka číslo 1818/L a v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje Zákazníkov v zmysle príslušného zákona o ochrane osobných údajov. 

 

 

Osobné údaje, spracovanie

Osobné údaje sú spracúvané pre potreby poskytovania produktov prostredníctvom elektronického obchodu vydosveta.sk

 

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa/Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

Pracujeme len s údajmi, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie a vybavenie vašej objednávky.
Informácie, ktoré spracúvame sú: titul, meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

 

Ďalej je účelom spracovania osobných údajov - konkrétne e-mailová adresa - zasielanie e-mailových oznámení o novinkách, aktuálnych ponukách a zľavách. Zasielanie týchto emailov viete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na odkaz pre odhlásenie, prípadne písomnou požiadavkou o vymazanie vašej adresy.

 

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formuláru slúžiaceho na komunikáciu s prevádzkovateľom sú určené na riešenie danej otázky, pripomienky a nie sú uchovávené.

 

 

Osobné údaje poskytované tretím stranám:

- Dopravcom (v nevyhnutnom rozsahu - meno, adresa doručenia, tel. kontakt, e-mail):

  • Geis Parcel SK s.r.o., Balíková preprava, Geispoint, Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK 2023410301, IČO: 46 489 592, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S
  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

- Poskytovateľ služby tvorba webov a e-shopov www.BiznisWeb.sk, Irisoft, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, SR

 

Kupujúci, ktorého osobné údaje spracovávame má právo:

  • požiadať o zmenu alebo doplnenie osobných údajov
  • o kópiu spracúvaných údajov
  • na vymazanie osobných údajov
  • na informáciu o tom, ako a za akým účelom a v akom rozsahu sú jeho osobné údaje spracovávané
  • o zrušenie zasielanie obchodných ponúk (novinkové a akciové e-maily)

O vymazanie osobných údajov je potrebné, aby kupujúci požiadal písomne a preukázal na základe konkrétnych údajov svoju identitu.

V prípade, že má zákaznik podozrenie, že nie sú jeho osobné údaje spracúvané v súlade so zákonom má právao podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Uchovávanie OÚ:

Osobné údaje potrebné pre účely fakturácie, t. j. vybavenia objednávky uchovávame po dobu 10 rokov od skončenia účtovného roka v zmysle zákona o dani z príjmov.

 

Osobné údaje nie sú použité inak, ako pre účel spracovania a vybavenia vašej objednávky a nie sú ďalej poskytované, či marketingovo spracované.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.