KVALITA POSKYTOVANEJ STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV SO STÓMIOU

KVALITA POSKYTOVANEJ STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV SO STÓMIOU
 
Cena: 8 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 6,40 € s DPH
 

ÚVOD


Monografia Kvalita starostlivosti o pacientov so stómiou je určená pre vybranú skupinu odborníkov, ktorí ošetrujú chorých so stómiou (kolostómiou, ileo stómiou) v klinickej praxi nemocníc, ako aj v ambulantnej starostlivosti. Zároveň je východiskovým materiálom pre viaceré úrovne manažmentu, ktorých cieľom je poskytovať kvalitnú starostlivosť a dosiahnuť spokojnosť pacientov. Uvedená problematika je spracovaná od teórie kvality starostlivosti a spokojnosti pacientov, literárneho prehľadu meracích nástrojov kvality starost livosti a spokojnosti pacientov až po konkrétnu kvalitu poskytovanej starostlivosti pacientom so stómiou. Pre komplexnosť problematiky uvádzame poznatky o vyvedení stómie, možných problémoch pacienta, komplikáciách stómie a venujeme sa aj psychosociálnym aspektom ošetrovania pacienta so stómiou v jednotlivých vekových obdobiach. Ošetrovanie stómie sa považuje za špecifickú klinickú situáciu, preto sa zaoberáme problematikou klinických odporúčaných postupov v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov so stómiou. Kolektív autorov vychádzal prevažne zo zahraničnej literatúry a praxe založenej na dôkazoch.

V monografii prezentujeme najvýznamnejšie výsledky vlastnej výskumnej štúdie zameranej na kvalitu starostlivosti o pacientov so stómiou. Po dôkladnej analýze nástrojov hodnotiacich kvalitu starostlivosti z pohľadu pacienta sme vybrali dotazník Quality from the Patient´s Perspective – QPP (Wilde-Larssonová, Larsson). Východiskom QPP je teoretický model kvality starostlivosti z pohľadu pacienta (Model of Quality of Care from the Patient Perspective), ktorý bol použitý ako teoretický základ tejto práce. Naším cieľom bolo lingvisticky validovať dotazník QPP v slovenskom jazyku a zistiť, či je nástroj QPP vhodný na hodnotenie kvality poskytovanej starostlivosti o pacientov so stómiou v sociálno-kulúrnom kontexte Slovenska. Konštrukcia dotazníka umožnila opísať vnímanie kvality starostlivosti z pohľadu pacienta vo vzťahu k dvom základným premenným: štruktúre zdrojov organizácie starostlivosti a preferencií pacienta.
V podmienkach Slovenska boli doteraz realizované výskumné štúdie, ktoré sledovali iba kvalitu života pacientov so stómiou. Vedeckovýskumne podložené vypracovanie kritérií kvality starostlivosti absentuje. Na slovenskom akademickom poli a v ošetrovateľskom výskume ide o inovatívny prístup k me raniu kvality starostlivosti o vybranú skupinu pacientov.
Naše poďakovanie patrí manažmentu 32 zdravotníckych zariadení, ktoré nám umožnili merať kvalitu starostlivosti na ich pracoviskách. Osobitne si dovoľujeme poďakovať manažérke pre ošetrovateľskú starostlivosť v sieti nemocníc Svet zdravia, a. s., PhDr. Tatiane Kosťovej, PhD., MPH, a riaditeľke Odboru kvality ošetrovateľskej starostlivosti AGEL-SK, a. s., Mgr. Alene Cerovskej, MPH. Poďakovanie patrí aj Mgr. Lade Valovej z Onkologického Ústavu sv. Alžbety, s. r. o., PhDr. Beáte Bernadičovej z Národného onkologického Ústavu v Bratislave a všetkým sestrám za participáciu pri zbere výskumných údajov. Takisto ďakujeme samotným pacientom so stómiou, prezidentovi SLOVILCO Ing. Pavlovi Huserkovi, ako aj ostatným členom Klubu stomikov a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre MŠVVaŠ SR za finančnú podporu.

 

Ďalšie informácie

Autor:  Edita Hlinková, Jana Nemcová, Anna Ovšonková a kolektív
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2020
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  156
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-488-9
« Späť
 

Komentáre - KVALITA POSKYTOVANEJ STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV SO STÓMIOU

- Žiadne komentáre -