Latinský jazyk

Latinský jazyk
 
Cena: 12 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 9,60 € s DPH
 

Obsah


Predhovor
1 Staroveká medicína a počiatky odborného názvoslovia
2 Hláskoslovie

 • 2.1 Abeceda
 • 2.2 Rozdelenie hlások
 • 2.3 Výslovnosť hlások a ich skupín
 • 2.4 Dĺžka a prízvuk

3 Tvaroslovie

 • 3.1 Druhy slov
 • 3.2 Flexia (ohýbanie)
 • 3.3 Substantíva I. deklinácie, sloveso esse
 • 3.4 Substantíva II. deklinácie, slovesá I. konjugácie
 • 3.5 Opakovanie substantív I. a II. deklinácie, slovesá I. konjugácie
 • 3.6 Adjektíva I. a II. deklinácie
 • 3.7 Substantíva IV. deklinácie, slovesá IV. konjugácie
 • 3.8 Substantíva V. deklinácie, slovesá III. konjugácie
 • 3.9 Prehľad časovania, kontrolné opakovanie
 • 3.10 Substantíva III. deklinácie rôznoslabičné
 • 3.11 Substantíva III. deklinácie rôznoslabičné, doplnenie
 • 3.12 Substantíva III. deklinácie rovnoslabičné
 • 3.13 Súhrnné opakovanie substantív III. deklinácie
 • 3.14 Adjektíva III. deklinácie jednovýchodné, particípium prézenta
 • 3.15 Adjektíva III. deklinácie dvojvýchodné a trojvýchodné
 • 3.16 Grécke substantíva I., II. a III. deklinácie
 • 3.17 Pravidelné stupňovanie adjektív
 • 3.18 Nepravidelné a neúplné stupňovanie adjektív, adverbiá
 • 3.19 Predložky
 • 3.20 Číslovky, zámenné adjektíva
 • 3.21 Prehľad čísloviek

4 Latinské prefixy
5 Grécke prefixy
6 Latinské a grécke sufixy
7 Skladanie slov
8 Súhrnné opakovanie

9 Špeciálne dodatky

 • 9.1 Diagnóza
 • 9.2 Ukážka odborného textu

10 Prehľad skloňovania substantív a adjektív
11 Memorabilia
12 Slovensko-latinsko-grécky slovník najbežnejších lekárskych termínov
13 Latinsko-slovenský slovník
14 Slovensko-latinský slovník

 

Predhovor


Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní štúdium odborných predmetov.
Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium latinského jazyka na všetkých typoch zdravotníckych škôl v prvom ročníku. Učivo je usporiadané tak, aby študenti zvládli väčšinu látky pod vedením učiteľa v škole. Každá lekcia tvorí organický celok alebo časť celku. Jednotlivé lekcie na seba navzájom nadväzujú tematicky i slovnou zásobou a vnútorne sú logicky spojené jednoduchými metodickými zásadami.
Základom učebnice je slovná zásoba. Termíny sú uvedené samostatne a vo vzájomných odborných väzbách. V jednoduchých vetách sa vysvetľujú príslušné gramatické javy, a to štruktúrne aj obsahovo. Zameranie i praktické využitie určujú frekvenciu gramatických kategórií (nie sú zahrnuté príklady so všetkými osobami či pádmi). Časovým možnostiam a úrovni náročnosti je prispôsobená aj slovná zásoba. Gramatické poznámky vysvetľujú gramatické javy nevyhnutné pre štúdium a používanie názvoslovia. Veľká pozornosť sa preto venuje tvoreniu slov, skloňovaniu podstatných a prídavných mien, postaveniu a tvaru prívlastkov, ale tiež precvičovaniu. Tabuľky a prehľady majú prispieť k rýchlej orientácii pri opakovaní a zapamätaní učiva.
Príklady diagnóz a články s odbornou tematikou slúžia na rozšírenie slovnej zásoby vo vecných gramatických súvislostiach.
Učebnica nezabúda ani na kultúrny a historický kontext; niektoré vety a sentencie, výroky, zvraty majú filozofický obsah a výchovný charakter.

 

Medicínsky odbor: Učebnice, Lekárske slovníky

 

Ďalšie informácie

Autor:  Jan Kábrt
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  157
Formát:  21 x 29,7 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  9788080633530
« Späť
 

Komentáre - Latinský jazyk

- Žiadne komentáre -