LEGISLATÍVA VERZUS ZDRAVOTNÍCI

LEGISLATÍVA VERZUS ZDRAVOTNÍCI
 
Cena: 6 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 4,80 € s DPH
 
 • Monografia je určená študentom zdravotníckych odborov a zdravotníckej verejnosti

 

PREDHOVOR


Bežný život je denne spojený s právnymi predpismi. Preto je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala, aby si každý, bez ohľadu na vek a pracovné postavenie, uvedomoval právny dosah svojho konania.

Medzi esenciálne práva, s ktorými sa stretávame pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, patrí ochrana života, ochrana zdravia, ochrana súkromia a intimity. K poznaniu a rešpektovaniu týchto práv je potrebné viesť budúcich zdravotníkov v právnych disciplínach už počas pregraduálneho vzdelávania.
Výkon zdravotníckeho povolania je spojený s vysokou mierou rizika. Aj malé pochybenia môžu mať tragické následky. Aby bola činnosť zdravotníckych profesionálov v súlade so zákonmi a aby ich zákony zároveň chránili, musia týmto zákonom rozumieť. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pripraviť publikáciu, ktorej cieľom je ponúknuť študentom zdravotníckych odborov (hlavne ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, urgentnej zdravotnej starostlivosti, verejného zdravotníctva, fyzioterapie, rádiologických techník, laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve i iných odborov) základné vedomosti z právnych disciplín.
Publikácia zohľadňuje aktuálne legislatívne úpravy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike k 30. júnu 2019. Má štyri hlavné kapitoly, jej súčasťou je textová a obrazová príloha a slovník odborných termínov.
Vzhľadom na dynamiku legislatívnych zmien nepovažujeme uvádzané poznatky za vyčerpávajúce a čitateľom odporúčame systematicky sledovať prebiehajúce legislatívne zmeny v odbore.
Naším prianím je, aby publikácia pomohla formovať právne vedomie študentov zdravotníckych odborov, ale i zdravotníckych profesionálov. Právne vzdelávanie, ktoré bude rešpektovať špecifiká zdravotníckeho sektoru a bude vnášať ľudsko-právny aspekt do výkonu zdravotníckeho povolania, v konečnom dôsledku skvalitní zdravotnú starostlivosť. Nesmieme však zabúdať na skutočnosť, že správanie ľudí v spoločnosti ovplyvňujú nie len právne normy, ale tiež normy morálne a etické, ktorých význam nemožno podceňovať.
V závere chceme vyjadriť poďakovanie za podnetné a cenné pripomien ky k rukopisu recenzentom JUDr. Gabriele Fuchsovej, Mgr. Miroslavovi Kaščákovi, prof. PhDr. Márii Kilíkovej, PhD. a doc. MUDr. Ivanovi Solovičovi,

 Autori

 

OBSAH


Zoznam použitých skratiek a znakov 
Predhovor 


1 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

 • 1.1 Základné právne pojmy
 • 1.2 Ľudské práva a slobody 
 • 1.3 Morálne a právne normy
 • 1.4 Charta práv pacientov
 • 1.5 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 
 • 1.6 Verejná správa v zdravotníctve 
 • Otázky a úlohy k 1. kapitole 

2 ZÁKLADNÉ PRÁVNE ODVETVIA

 • 2.1 Občianske právo
 • 2.2 Rodinné právo
 • 2.3 Pracovné právo
 • 2.3.1 Pracovný pomer
 • 2.3.2 Pracovný čas a doba odpočinku
 • 2.3.3 Mzda a priemerný zárobok
 • 2.3.4 Prekážky v práci
 • 2.3.5 Sociálna politika zamestnávateľa
 • 2.3.6 Náhrady škody
 • 2.3.7 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • 2.3.8 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • 2.4 Správne právo 
 • 2.5 Trestné právo
 • 2.6 Zdravotnícke právo
 • Otázky a úlohy k 2. kapitole

3 VYBRANÉ PRÁVNE OBLASTI V ZDRAVOTNÍCTVE

 • 3.1 Spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • 3.2 Oblasti právnej zodpovednosti v zdravotníctve 
 • 3.3 Poučenie a informovaný súhlas 
 • 3.4 Zdravotná dokumentácia 
 • 3.5 Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov
 • 3.6 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez súhlasu pacienta
 • 3.7 Povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytnúť prvú pomoc
 • 3.8 Zdravotnícky pracovník ako svedok 
 • 3.9 Škoda 
 • 3.10 Dar
 • 3.11 Právne aspekty výskumu v zdravotníckych odboroch
 • 3.12 Právna zodpovednosť študentov zdravotníckych odborov
 • Otázky a úlohy k 3. kapitole

4 ETICKO-PRÁVNE DILEMY ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

 • 4.1 Výhrada vo svedomí
 • 4.2 Manipulácia s ľudským embryom
 • 4.3 Asistovaná reprodukcia
 • 4.4 Surogačné materstvo
 • 4.5 Prenatálna diagnostika
 • 4.6 Anonymný pôrod 
 • 4.7 Sterilizácia
 • 4.8 Interrupcia 
 • 4.9 Darovanie tela po smrti
 • 4.10 Eutanázia
 • Otázky a úlohy k 4. kapitole 

Zoznam použitej literatúry
Prílohy
Slovník odborných termínov

 

Ďalšie informácie

Autor:  VIERA SIMOČKOVÁ, JÁN PEŘINA
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2019
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  159
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  978-80-8063-483-4
« Späť
 

Komentáre - LEGISLATÍVA VERZUS ZDRAVOTNÍCI

- Žiadne komentáre -