Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia

Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia
 
Cena: 7 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 5,60 € s DPH
 

Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania a na dokumenty a historické údaje, ktoré s ňou súvisia. Význam regulácie v niektorých povolaniach má svoj význam a v ošetrovateľstve má nezastupiteľnú úlohu. Aj Medzinárodná organizácia ošetrujúcich (International Council of Nurses – ICN) považuje reguláciu ošetrovateľského povolania za jeden zo svojich troch pilierov, teda pripisuje jej maximálnu vážnosť. Najlepším mechanizmom regulácie ošetrovateľského povolania sa zdá byť registrácia, i keď nie je jediným mechanizmom, ktorý sa v ošetrovateľskej
praxi používa.
Táto kniha môže byť vhodným doplnkom k štúdiu na jednotlivých stupňoch základného vzdelávania pre ošetrovateľské povolanie „sestra“, ale aj užitočným zdrojom informácií pre ošetrujúcich, ktorí sú už v praxi a venujú sa povinnému celoživotnému vzdelávaniu. Väčšia časť textu vznikla na základe preštudovaných bibliografických prameňov a niektoré údaje sú výsledkom autorkinho dlhoročného pôsobenia v ošetrovateľskom povolaní, hlavne vo vzdelávacom procese v ošetrovateľstve.
Práca je rozčlenená na kapitoly, ktoré sa venujú povolaniu, jeho histórii a vývoju, vzdelávaniu, ale aj stavovskej a medzinárodnej organizácii, ktorá zastrešuje ošetrovateľské povolanie. Takisto uvádza niektoré dôležité dokumenty a stratégie napomáhajúce rozvoj ošet ovateľstva, ako aj vízie do budúcnosti, ktoré majú reálny predpoklad. V závere sú načrtnuté odporúčania pre prax, ktoré by sa mohli v najbližšej budúcnosti realizovať.
Publikácia by mala byť prínosom tak pre študentov ošetrovateľstva, ako aj pre profesionálne ošetrujúcich v praxi.

 

OBSAH

1 Ošetrovateľstvo

 • 1.1 Ošetrovateľská profesia
 • 1.2 Účel, filozofia a ciele ošetrovateľstva
 • 1.3 Definície ošetrovateľstva
 • 1.4 Slovenské ošetrovateľstvo v období zmien

2 História ošetrovateľstva

 • 2.1 Úvod do histórie ošetrovateľskej profesie
 • 2.2 Vývoj ošetrovateľstva na území dnešného Slovenska
 • 2.2.1 Stavovská organizácia ošetrujúcich na Slovensku
 • 2.3 História vzdelávania a vzdelávacie systémy vo svete
 • 2.4 Stanovisko Európskej federácie ošetrujúcich k Bolonskej deklarácii
 • 2.5 História vzdelávania profesionálne ošetrujúcich na Slovensku
 • 2.6 Súčasný stav univerzitného vzdelávania

3 Koncepcia kompetencie ošetrovateľstva

 • 3.1 Koncepcia ošetrovateľstva
 • - 3.1.1 Obsah koncepcie
 • 3.2 Kompetencie ošetrujúcich – rozsah ošetrovateľskej praxe

4 Medzinárodná rada ošetrujúcich (ICN)

 • 4.1 Úvod
 • 4.2 Význam a úlohy Medzinárodnej rady ošetrujúcich
 • 4.3 Vznik a organizačná štruktúra Medzinárodnej rady ošetrujúcich
 • 4.4 Význam a stratégie Medzinárodnej rady ošetrujúcich
 • 4.5 Medzinárodné dorozumievanie v ošetrovateľstve

5 Ošetrovateľstvo ako regulované povolanie

 • 5.1 Úvod do problematiky
 • 5.2 Cieľ regulácie
 • 5.3 Význam regulácie
 • 5.4 Ošetrovateľstvo ako regulované povolanie
 • 5.5 Účel regulácie
 • 5.6 Rozsah regulácie
 • 5.7 Mechanizmus a nástroje regulácie
 • 5.8 Druhy regulácie

6 Mníchovská deklarácia a jej význam pre ošetrovateľstvo

 • 6.1 Účel Mníchovskej deklarácie
 • 6.2 Znenie Mníchovskej deklarácie
 • 6.3 Plnenie jednotlivých bodov Mníchovskej deklarácie
 • 6.4 Mníchovská deklarácia a jej dosah
 • 6.5 Analýza implementácie Mníchovskej deklarácie

7 Ošetrovateľský proces založený na humanistickom modeli

 • 7.1 Úvodné slová k ošetrovateľskému procesu
 • 7.2 Humanizmus ako črta osobnosti
 • 7.3 Predpoklady prípravy na povolanie
 • 7.4 Ošetrovateľstvo ako humanistická služba
 • 7.5 Koncepcia modelu pomáhajúcej profesie
 • 7.6 Výzva pre vzdelávací proces ošetrujúcich a dôsledky pre prax

8 Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch

 • 8.1 Čo predstavuje ošetrovateľská prax založená na dôkazoch?
 • 8.2 Jednoduché definovanie praxe založenej na dôkazoch a jej novodobé zavádzanie do klinickej praxe
 • 8.3 Bariéry ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch
 • 8.4 Výzvy pre ošetrujúcich a celú ošetrovateľskú profesionálnu prax

9 Akčné stratégie a reálne vízie do budúcnosti ošetrovateľstva

 • 9.1 Akčné stratégie
 • 9.2 Účel a ciele stratégie
 • 9.3 Reálna vízia
 • 9.4 Vízie do budúcnosti
 • 9.5 Úlohy ošetrovateľstva v plnení transformácie zdravotnej starostlivosti
 • 9.6 Očakávané zmeny z futurologického hľadiska

10 Odporúčania pre prax

- Príloha 1 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka
- Príloha 2 Etický kódex sestry
- Príloha 3 Ciele a úlohy Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
- Príloha 4 Mníchovská deklarácia
- Príloha 5 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 364/2005 Z. z.
- Príloha 6 Postup pri žiadosti a vydávaní etickej spôsobilosti

 

Odbor: Ošetrovateľstvo

 

Ďalšie informácie

Autor:  Alžbeta Hanzlíková,
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2011
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  155
Formát:  14,5 x 20,5 cm
Jazyk:  Slovenský
ISBN:  978-80-8063-360-8
« Späť
 

Komentáre - Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia

- Žiadne komentáre -