Ročenka efeta 2009

Ročenka efeta 2009
 
Cena: 4 € s DPH
 

ÚVOD
Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku v Slovenskej republike v roku 2009 oslávila 40 rokov od svojho vzniku. Počas svojej aktívnej činnosti organizovala mnoho odborných podujatí, seminárov, konferencií, sympózií i s medzinárodnou účasťou. Aj rok 2009 nebol iný. Spoločnosť sa prostredníctvom svojich sekcií odborne prezentovala na viacerých celoslovenských i medzinárodných odborných podujatiach. V tomto zborníku uverejňujeme niektoré odprednášané príspevky, ktoré obohacujú špeciálnopedagogickú teóriu i prax a ktoré sú odrazom prispôsobovania sa našej špeciálnej pedagogiky novým trendom v edukácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach integrovaného vzdelávania a s výhľadom na implementáciu inkluzívneho vzdelávania. Činnosť spoločnosti bola veľmi rôznorodá, preto aj obsahová a formálna úroveň zverejnených príspevkov je toho dôkazom.

Mgr. Ján Hučík, PhD.

 

OBSAH

 • Štyridsať rokov spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike - Ján Hučík
 • Valné zhromaždenie Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Trenčíne 5. novembra 1971 (správa tajomníka spoločnosti PhDr. Gabriela Rehuša o činnosti Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu) - Oľga Tinajová
 • Spolupráca SŠLV so Spoločnosťou maďarských liečebných pedagógov (MAGYE) - Anna Borešová
 • Kam kráča špeciálna pedagogika? Špeciálne školstvo v Slovenskej republike v nových spoločenských podmienkach - Mária Tekelová
 • Inkluzívna pedagogika: riziká a šance  - Viktor Lechta
 • Sila integrácie? - Annette Leonhardt
 • Kľúčové kompetencie a pedagogika sluchovo postihnutých - Darina Tarcsiová
 • Stratégie využívané pri osvojovaní si reči u detí so sluchovým postihnutím v auditívno-verbálnych metódach v ranom a predškolskom období  - Margita Schmidtová
 • Vliv vybraných neverbálních deficitů na rozvoj klíčových komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením – reflexe výzkumu v oblasti neverbálních poruch učení  - Kateřina Vitásková
 • Participace rodičů na intervenci žáků v komunitním systému jako komplexní přístup k realizaci primární prevence s akcentem na oblast vztahů a řešení šikany - Hana Štrossová, Miloslav Čedík
 • Bazálna stimulácia ako prostriedok socializácie viacnásobne znevýhodnených osôb - Alena Kollárová
 • Školní poradenské centrum a jeho koncepce - Vladislava Moravčíková, Miloslav Čedík
 • Miesto supervízie v špeciálno-pedagogickej praxi - Tatiana Dubayová, Ján Hučík

Prílohy:

 • Podpůrné terapie v základní škole speciální - Petr Hanák

Zoznam ocenených učastníkov

Poďakovanie a uznanie

Fotoreportáž

 

 • ISBN 80-8063-341-7
 • Formát A, 67 strán
« Späť
 

Komentáre - Ročenka efeta 2009

- Žiadne komentáre -