Vedecká príprava

Vedecká príprava
 
Cena: 12 € s DPH
Ušetríte: 58.3%!
Cena po zľave: 5,00 € s DPH
 

  •  Učebnica pre študentov medicíny

 

PREDHOVOR
 

V akademickom roku 2006/07 pribudol do obsahu študijného programu Všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine nový predmet s názvom Vedecká príprava. Jeho vznik a zaradenie do výučby budúcich lekárov si vynútila „doba“, čím myslím predovšetkým výrazné zosilnenie orientácie modernej medicíny na získavanie a využívanie vedeckých poznatkov v liečbe a v prevencii vzniku chorôb. Reálnym vyjadrením takejto orientácie je medicína založená na dôkazoch (Evidence Based Medicine), využitie ktorej predpokladá, že jej používatelia budú mať kvalitné základy vedeckej práce. Ďalšími dôvodmi vzniku nového predmetu sú: reálne hrozba infiltrácie medicíny nevedeckými metódami, deklarácia terapeutických účinkov liekov ponúkaných farmaceutickými firmami nekriticky akceptovaná mnohými lekármi, insuficiencia najmä mladých lekárov v rozpoznávaní nových poznatkov získaných vedeckými metódami od tých, ktoré boli získané „pseudovedeckými“, resp. nevedeckými postupmi. Zaradenie predmetu Vedecká príprava do pregraduálnej výučby medikov bolo vynútené aj tým, že JLF UK vo svojom oficiálnom pedagogickom dokumente „Profil absolventa“ deklaruje že, „absolvent fakulty by mal ovládať základy vedeckej práce v teoretických a klinických disciplínach, moderné spôsoby získavania, spracovania a odovzdávania vedeckých a odborných informácií“. Aby bol tento zámer a záväzok fakulty splnený, bolo potrebné vytvoriť tento nový predmet, pretože v existujúcich predmetoch študijného programu Všeobecného lekárstva nebolo a nie je dosť priestoru na systematickú výučbu tohto druhu, a teda ani na splnenie tejto úlohy.
Cieľom predmetu Vedecká príprava, ktorý je na JLF UK zaradený do výučby v letnom semestri 3. ročníka, je umožniť študentom medicíny (resp. nelekárskych zdravotníckych študijných programov) získanie poznatkov o podstate a štruktúre novovekej vedy, o druhoch výskumných metód používaných v biomedicínskych vedách, o etike vedeckej práce v medicíne, o právnych aspektoch vedeckej práce na Slovensku, o postupoch pri spracúvaní vedeckých projektov a o grantových systémoch u nás a v zahraničí, o výskumnom procese a jeho fázach, o špecifikách experimentálneho výskumu uskutočňovaného na zvieratách, resp. s využitím matematických a iných modelov, o špecifikách klinického výskumu, o spôsoboch získavania, selekcie a spracovania literárnych informácií, o biometrických a štatistických metódach používaných vo výskume, o systéme a organizácii doktoranského štúdia na Univerzite Komenského a nakoniec aj o tom, ako treba pripraviť výsledky výskumu, ak ich chceme publikovať formou ústnej prezentácie alebo v printových médiách.
Predmet Vedecká príprava nie je zastrešený jedným ústavom JLF UK v Martine, ako je to pri iných predmetoch. Na jeho výučbe sa podieľajú učitelia tak z teoretických, ako aj z predklinických a klinických disciplín. Je to teda predmet „prierezový“, čo vyžaduje pri riadení priebehu jeho výučby použitie iných metód v porovnaní s predmetmi zastrešenými konkrétnymi ústavmi a klinikami. „Multidisciplinarita“ vyučujúcich tento predmet je však veľmi výhodná pre splnenie cieľa predmetu a môže sa stať svojím obsahom veľmi atraktívnou aj pre študentov.
Pre predmet Vedecká príprava nebola doteraz k dispozícii žiadne vhodná učebnica, resp. iný ucelený učebný text. Staršie printové študijné zdroje takéhoto zamerania nevyhovujú buď svojím rozsahom, alebo obsahom a dátumom vzniku. Preto sa učitelia, ktorí tvorili pracovnú skupinu vytvorenú pre zavedenie predmetu Vedecká príprava do výučby, rozhodla pripraviť vlastné učebné texty pre jednotlivé témy učebného plánu a z nich pripraviť handouty, ktoré boli ihneď zverejnené na webovej stránke JLF UK, teda boli prístupné pre všetkých študentov našej fakulty. Ďalším krokom k zabezpečeniu predmetu vhodnou literatúrou bola príprava učebnice. Proces jej tvorby urýchlila a pozitívne ovplyvnila príprava odbornej monografie „Základy vedeckovýskumnej práce – Príručka pre doktorantov a mladých vedeckých pracovníkov“, ktorá vznikla súčasne so vznikom nového predmetu s podporou Európskeho sociálneho fondu – projektu „Inkubátor doktorantov – Centrum pre výchovu k vedeckej práci“ (SOP LZ ITMS 11230100433, 2005/NP1-027).
Vydanie učebnice, ktorá sa vám dostáva do rúk, je výsledkom dlhoročnej snahy celého radu učiteľov JLF UK v Martine, ktorí majú bohaté skúsenosti z vedeckej aj pedagogickej práce a tieto vložili do jej obsahu. Veríme, že pomôžu študentom na ich ceste do hlbokých zákutí vedy, ako aj pri využívaní výsledkov vedeckého výskumu v ich praktickej činnosti.

Ján Hanáček

 

Špecializácia: Učebnice

 

Ďalšie informácie

Autor:  J. Hanáček, K. Javorka a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2010
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  220
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  Slovenčina
ISBN:  9788080633288
« Späť
 

Komentáre - Vedecká príprava

- Žiadne komentáre -