Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
 
Cena: 11 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 8,80 € s DPH
 

Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek súčasného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sprístupňuje históriu, ciele, formy, výhody, podmienky, faktory a trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo svete, Európskej únii a u nás. Popisuje ADOS, rodinu ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí. Mapuje kvalitu života a spokojnosť pacientov v domácom prostredí, a tiež pracovnú spokojnosť, záťaž sestier a syndróm vyhorenia v ADOS. Dôraz kladie na etické princípy a vybrané etické otázky domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zaoberá sa problematikou komunikácie, faktormi zlepšenia komunikácie medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí. Domáca ošetrovateľská starostlivosť prispieva k humanizácii zdravotnej starostlivosti tým, že umožňuje poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prostredí, ktoré je pre pacienta najprirodzenejšie. Všetky tieto aspekty sú doložené dostupnými výsledkami výskumov zahraničných a domácich autorov. Potreba domácej ošetrovateľskej starostlivosti má vzrastajúci trend a je neustále vyhľadávanou formou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v systéme mimonemocničnej starostlivosti. Súčasný demografický trend spojený so starnutím populácie prispieva k rozvoju domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, Ph.D.

 

Posuzovaný rukopis prezentující problematiku domácí péče je unikátní v kontextu Slovenska. Historicky první slovenská monografie přibližuje aktuální poznatky k domácí péči získané  studiem, výzkumem a praxí. Výstupem komplexního přístupu autorského kolektivu je zajímavá, čtivá a především informačně saturovaná publikace. Monografie je primárně určená odborníkům v komunitní péči, je využitelná také v profesní i postgraduální přípravě sester a dalších zdravotnických pracovníků.

Za stěžejní část předkládané publikace pokládám druhou a třetí kapitolu, které vyčerpávajícím způsobem přibližují vznik, rozvoj, zaměření a hlavní aspekty domácí ošetřovatelské péče na Slovensku včetně očekávaných trendů dalšího vývoje. Komunitní sestry a sestry pracující v agenturách domácí péče ocení zejména třetí kapitolu, ve které autoři po historickém exkurzu prezentují konkrétní prakticky využitelné informace o financování ADOS na Slovensku a o základních požadavcích na jejich provoz (ošetřovatelská dokumentace, vybavení a personální složení). Komplexní přístup je patrnýzejména v dalších částech publikace, kdy se autoři věnují souvisejícím tématům jako je rodina, zátěž neformálních pečovatelů a kvalita života pacientů/klientů domácí péče. Pozornost je věnována také sestrám pracujícím v domácí péči (pracovní spokojenost a zátěž sester), interakci mezi sestrou a pacientem/klientem v domácí péči a jeho rodinou (komunikace v domácí péči) a také etice v kontextu domácí péče. Kromě výsledků výzkumů, jejichž poznatky byly využity při zpracování kapitol, čtenář zde najde také přehled a charakteristiku nástrojů vhodných k měření prezentovaných fenoménů.
Logicky strukturovaná a přehledná publikace je psána jasným a srozumitelným akademickým jazykem, což je předpokladem pro její úspěšné využití u sester a případně jiných zdravotnických pracovníků v terénní komunitní praxi, ve vzdělávacím procesu a také pro výzkumnou činnost studentů a akademických pracovníků. Zkušenýautorskýtým je zárukou odborné a metodologické kvality publikace. 

Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

 

 

OBSAH

Úvod

  • 1 Domáca ošetrovateľská starostlivosť v krajinách Európskej únie

1.1 Domáca ošetrovateľská starostlivosť – vymedzenie pojmu
1.2 Determinanty rozvoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti
1.3 Financovanie zdravotnej/domácej ošetrovateľskej starostlivosti
1.4 Organizačná štruktúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  • 2 Domáca ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku

2.1 Historické východiská domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.2 História vzniku domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku
2.3 Charakteristika domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.4 Ciele domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.5 Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.6 Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.7 Podmienky poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.8 Faktory ovplyvňujúce rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti
2.9 Trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  • 3 Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

3.1 História vzniku agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku
3.2 Charakteristika agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.3 Faktory ovplyvňujúce vývoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.4 Zdroje financovania agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.5 Ošetrovateľská dokumentácia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.6 Priestorové a materiálno-technické vybavenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.7 Personálne zloženie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3.8 Profesijné organizácie sestier agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  • 4 Rodina ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí

4.1 Rodina – vymedzenie pojmu
4.1.1 Funkcie rodiny
4.1.2 Rodinné fungovanie
4.2 Zmeny v rodine pri poskytovaní starostlivosti o pacienta v domácom prostredí
4.3 Záťaž opatrovateľa
4.3.1 Posudzovanie záťaže opatrovateľa
4.4 Pomoc rodine počas poskytovania starostlivosti o pacienta v domácom prostredí
4.4.1 Respitná starostlivosť

  • 5 Kvalita života pacientov v domácom prostredí

5.1 Kvalita života – vymedzenie pojmu
5.1.1 Kvalita života a jej determinanty
5.1.2 Model dynamického procesu kvality života pri chronickom ochorení
5.2 Kvalita života v kontexte ošetrovateľstva
5.2.1 Konceptuálne ošetrovateľské modely, teórie a kvalita života
5.3 Metódy merania kvality života
5.4 Kvalita života pacientov v domácom prostredí

  • 6 Spokojnosť pacientov v domácej ošetrovateľskej starostlivosti

6.1 Spokojnosť – vymedzenie pojmu
6.2 Faktory ovplyvňujúce spokojnosť pacientov
6.3 Zisťovanie spokojnosti pacientov

  • 7 Pracovná spokojnosť sestier v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti

7.1 Pracovná spokojnosť – vymedzenie pojmu
7.2 Špecifiká pracovnej spokojnosti sestier
7.3 Faktory ovplyvňujúce pracovnú spokojnosť sestier
7.3.1 Ekonomicko-organizačné faktory
7.3.2 Morálno-psychologické a sociálne faktory
7.3.3 Vnútorné faktory
7.3.4 Vonkajšie faktory
7.3.5 Demografické faktory
7.4 Zisťovanie pracovnej spokojnosti sestier

  • 8 Etika v kontexte domácej ošetrovateľskej starostlivosti

8.1 Základné etické princípy
8.2 Etika v ošetrovateľstve
8.3 Vybrané etické otázky pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  • 9 Komunikácia v domácej ošetrovateľskej starostlivosti

9.1 Komunikácia – vymedzenie pojmu
9.1.1 Funkcie komunikácie
9.2 Formy komunikácie sestry v domácom prostredí
9.3 Predpoklady porozumenia a dorozumenia sestry s pacientom v domácom prostredí
9.4 Faktory ovplyvňujúce komunikáciu medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí
9.5 Faktory zlepšujúce komunikáciu medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí
9.6 Komunikácia s hendikepovanými pacientmi v domácom prostredí
9.7 Stratégie komunikácie a zvládanie konfliktov s problémovými pacientmi v domácom prostredí

  • 10 Záťaž sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti

10.1 Záťaž – vymedzenie pojmu
10.1.1 Fyzická záťaž sestier
10.1.2 Psychická záťaž sestier
10.1.3 Negatívny vplyv záťaže na zdravie sestry
10.1.4 Prevencia fyzickej a psychickej záťaže
10.2 Stres – vymedzenie pojmu
10.2.1 Negatívny vplyv stresu na zdravie sestry
10.2.2 Prevencia stresu
10.3 Profesionálna deformácia – vymedzenie pojmu
10.3.1 Syndróm vyhorenia – vymedzenie pojmu
10.3.2 Rizikové faktory syndrómu vyhorenia
10.3.3 Prevencia syndrómu vyhorenia

Záver
Prílohy 

 

 

Medicínsky odbor: Ošetrovateľstvo

 

Ďalšie informácie

Autor:  Mária Kožuchová a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2014
Väzba:  Tvrdá
Počet strán:  248
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788080634148
« Späť
 

Komentáre - Domáca ošetrovateľská starostlivosť

- Žiadne komentáre -