Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve

Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve
 
Cena: 10 € s DPH
Ušetríte: 20%!
Cena po zľave: 8 € s DPH
 

Obsah publikácie si môžete pozrieť TU.

 

 

PREDHOVOR


Táto učebnica sa venuje problematike starostlivosti o seniorov, pričom zohľadňuje najnovšie trendy v geriatrii a v ošetrovateľstve. Pri jej koncipovaní sme vychádzali z koncepcie odboru ošetrovateľstva, z noriem ošetrovateľskej praxe a z ošetrovateľských princípov, predovšetkým z princípu holizmu a jeho uplatnenia v prístupe sestier k pacientom/klientom.
Základom pre spracovanie jednotlivých kapitol bola metóda ošetrovateľského procesu ako jednoduchý algoritmus odborného uvažovania sestry v akomkoľvek kontakte s chorým a zdravým človekom. Je to metóda orientovaná na uspokojovanie potrieb pacientov/klientov prostredníctvom systému krokov, ku ktorým patrí posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie.
Obsah učebnice nie je vyčerpávajúci, predpokladá isté východiskové vedomosti z anatómie, fyziológie, geriatrie a klinickej propedeutiky, ako aj poznanie terapeutických postupov, ošetrovateľskej teórie a manažmentu ošetrovateľského procesu. Zároveň poskytuje priestor na kreativitu, analyticko-syntetické myslenie a primerané spojenie teórie
a praxe.
Veríme, že učebnica bude prijatá pozitívne a s toleranciou a poslúži ako sprievodca ošetrovateľským procesom v geriatrickom ošetrovateľstve.
 

Ľubica Poledníková

 

 

ÚVOD


Demografické údaje ukazujú, že počty obyvateľov vyššieho veku stúpajú, s čím súvisia aj vysoké počty starších pacientov v ústavnej či domácej starostlivosti. Ten, kto má vo svojom genetickom kóde dlhovekosť, sa obvykle dožije svojho vysokého veku v relatívne dobrom zdraví. Mnoho ľudí sa však dostane do kategórie chorých. Vek so sebou prináša zmeny, ktoré vyčleňujú geriatrických pacientov ako skupinu, ktorá je hodná zvláštnej pozornosti.
Naša pozornosť prostredníctvom tejto publikácie sa zameriava na starostlivosť o staršieho človeka s cieľom zlepšiť jeho kvalitu života cez lepšie pochopenie jeho potrieb a problémov.
Predpokladom uspokojovania potrieb seniora je holistický prístup, t. j. poznanie jeho biopsychosociálnych a duchovných potrieb v rámci posudzovania. Úlohou sestry je jeho problémy pomenovať a určiť prispievajúce alebo rizikové faktory (diagnostika). Plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti je podmienkou jej efektívnosti, kontinuity a dôslednosti. To, čo si sestra naplánuje, by mala realizovať s ohľadom na aktuálne potreby seniora a všetky činnosti zaznamenať do ošetrovateľskej dokumentácie. Vyhodnotením sestra zisťuje, či sa stanovené ciele splnili, resp. do akej miery boli splnené, čo usmerní jej ďalšie ošetrovateľské pôsobenie.
Cieľom publikácie je objasniť podstatu a úlohy gerontologického ošetrovateľstva a priblížiť špecifiká ošetrovateľského procesu a činností sestier v intenciách ošetrovateľských diagnóz podľa klasifikačného systému NANDA (The North American Nursing Diaghnosis Association). Nové trendy v ošetrovateľskej teórii umožnili aplikovať do ošetrovateľskej praxe aj menej známe klasifikačné systémy ošetrovateľských intervencií (Nursing Intervencions Classfication, NIC), na ktoré nadväzuje klasifikácia ošetrovateľských výsledkov (Nursing Outcomes Classification, NOC).
Publikácia je obsahovo rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je všeobecná, zameraná na charakteristiku, ciele a špecifiká geriatrického ošetrovateľstva, vysvetlenie základných pojmov (staroba, starnutie, geriatrický vek a pod.), osobitosti farmakoterapie a rehabilitácie v starobe, etické a sociálne aspekty starostlivosti o seniorov. Druhá časť zahŕňa klinické aspekty starostlivosti o starších pacientov pri vybraných geriatrických syndrómoch a najčastejších ochoreniach v rámci jednotlivých telesných systémov.
Autori veria, že učebnica bude prínosom pre skvalitnenie starostlivosti o seniorskú populáciu. Zároveň vyslovujú poďakovanie recenzentom publikácie prof. MUDr. Štefanovi Krajčíkovi CSc. a Mgr. Drahomíre Balkovej za cenné rady a pripomienky.

 

Medicínsky odbor: OšetrovateľstvoGeriatria a gerontológia

 

Ďalšie informácie

Autor:  Ľubica Poledníková a kol.
Vydavateľstvo:  Vydavateľstvo Osveta
Vydanie:  Prvé
Rok vydania:  2013
Väzba:  Mäkká
Počet strán:  223
Formát:  17 x 24 cm
Jazyk:  slovenský
ISBN:  9788080634100
« Späť
 

Komentáre - Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve

- Žiadne komentáre -